Nạc Vai Bò Lát

138.000₫

Ba Chỉ Bò Lát

111.000₫

Bắp Bò Lát

139.000₫

Lõi Vai Bò Miếng

75.000₫